Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 8
  • ΙΟΥ
  • 2015
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο