Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 26
  • ΟΚΤ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τους ορίζοντες ρευστότητας για την εναλλακτική μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7