Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 26
  • ΟΚΤ
  • 2021
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης (transfer tools) σε περιόδους κρίσης