Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 31
  • ΙΑΝ
  • 2023
Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών για τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB)