Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 28
  • ΙΟΥ
  • 2012
Αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών