Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 15
  • ΑΠΡ
  • 2016
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα