Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 8
  • ΔΕΚ
  • 2017
Ολοκλήρωση των αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» από την Επιτροπή της Βασιλείας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Ομάδα Διοικητών και Επικεφαλής Εποπτείας (GHOS), η οποία συνιστά το θεσμικό όργανο επίβλεψης του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας, υιοθέτησε το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ».

Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπουν τα ακόλουθα:

  • Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο,
  • Αναθεώρηση της προσέγγισης IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο,
  • Αναθεώρηση του πλαισίου προσαρμογής της πιστοληπτικής αποτίμησης (CVA),
  • Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του συντελεστή μόχλευσης και των σχετικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), και
  • Την εισαγωγή ενός συγκεντρωτικού «ελάχιστου κεφαλαίου» (output floor), το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών (RWA) που παράγονται από τα εσωτερικά μοντέλα δεν θα είναι χαμηλότερα από το 72,5% των RWA, όπως αυτά υπολογίζονται από την τυποποιημένη προσέγγιση του κανονιστικού πλαισίου.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή από το 2022, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω περίοδος προσαρμογής (phase-in).

Συνοπτικό σημείωμα της Επιτροπής της Βασιλείας

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας