Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 22
  • ΔΕΚ
  • 2014
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων