Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 8
  • ΔΕΚ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικούς τίτλους