Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΑΠΡ
  • 2021
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19