Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 1
  • ΦΕΒ
  • 2023
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα είδη των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα και τους όρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των ελάχιστων τιμών ζημίας λόγω αθέτησης για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα