Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 3
  • ΑΠΡ
  • 2017
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική αντιμετώπιση της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών