Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 19
  • ΔΕΚ
  • 2022
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων