Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 21
  • ΔΕΚ
  • 2022
Τελική έκθεση της ΕΒΑ επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients) υπό τον CRR