Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 11
  • ΔΕΚ
  • 2014
Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις