Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 10
  • ΝΟΕ
  • 2014
Βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης τήρησης του δείκτη TLAC