Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 26
  • ΟΚΤ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της συχνότητας της εν λόγω εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 325νζ παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού