Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 13
  • ΟΚΤ
  • 2016
Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων