Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 26
  • ΙΑΝ
  • 2021
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλεια των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (Crisis Management and Deposit Guarantee Framework)