Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 16
  • ΑΥΓ
  • 2021
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβατικών όρων σχετικά με την αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης