Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 1
  • ΔΕΚ
  • 2021
Οδηγός του SRB όσον αφορά τη φερέγγυα εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων συναλλαγών στην εξυγίανση (solvent wind-down of trading books)