Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 21
  • ΦΕΒ
  • 2023
Αναθεωρημένες τελικές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων