Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 30
  • ΑΠΡ
  • 2021
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση στην εξυγίανση (liquidity and funding in resolution)