Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 13
  • ΙΑΝ
  • 2022
Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας BRRD