Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 27
  • ΣΕΠ
  • 2022
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης (‘Transferability Guidelines’) στο πλαίσιο της BRRD