Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΟΚΤ
  • 2014
Αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου