Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 13
  • ΦΕΒ
  • 2023
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA προς τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool)