Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 9
  • ΔΕΚ
  • 2014
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης