Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 2
  • ΙΟΥ
  • 2021
Aναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την εσωτερική διακυβέρνηση.