Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 17
  • ΣΕΠ
  • 2021
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής