Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 2
  • ΙΟΥ
  • 2021
Αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις