Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 23
  • ΙΟΥ
  • 2017
Σχέδιο Οδηγού του FSB για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων σχετικά με τις sound compensation practices