Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 10
  • ΟΚΤ
  • 2014
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών