Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 9
  • ΝΟΕ
  • 2021
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) στο πλαίσιο της BRRD