Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 3
  • ΝΟΕ
  • 2022
Δημοσίευση από την ΕΒΑ μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης χρηματοδότησης υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 501α του Κανονισμού 575/2013