Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 25
  • ΟΚΤ
  • 2021
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με την κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο της BRRD