Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 19
  • ΔΕΚ
  • 2014
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς