Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 26
  • ΟΚΤ
  • 2022
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα τεχνικά στοιχεία του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και των απαιτήσεων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με τα άρθρα 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013