Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 4
  • ΟΚΤ
  • 2021
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής