Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 18
  • ΔΕΚ
  • 2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων