Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 22
  • ΟΚΤ
  • 2021
Τελικά ρυθμιστικά εκτελεστικά πρότυπα της EBA για τον κίνδυνο αγοράς με βάση την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση