Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 1
  • ΙΟΥ
  • 2011
Βασιλεία ΙΙΙ - Νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών