Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 22
  • ΔΕΚ
  • 2014
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης