Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2021
Δημοσίευση από την ΕΒΑ των τελικών κατευθυντήριων γραμμών για τον υπολογισμό της μερικής αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών μοντέλων