Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 12
  • ΝΟΕ
  • 2021
Τελικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας πιστωτικού ιδρύματος