Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 15
  • ΣΕΠ
  • 2021
Kατευθυντήριες γραμμές της EBA για την εκτίμηση των παραβάσεων των ορίων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα από τα πιστωτικά ιδρύματα