Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 10
  • ΔΕΚ
  • 2015
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο