Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΣΕΠ
  • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των fintech εταιρειών στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές