Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 11
  • ΙΟΥ
  • 2016
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων