Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 20
  • ΔΕΚ
  • 2021
Τελικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για την επικαιροποίηση των εποπτικών αναφορών που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα